การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา โครงสร้างหน่วยงานและลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ทะเบียนเลขที่ 0108554814362 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีบุคลากรมากกว่า 40 ท่าน

ในช่วงเริ่มต้นนั้น เป็นบริษัทเทรดดิ้ง (Trading Company) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและดูแลผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยครอบคลุมถึงตลาดต่าง ๆ หลากหลายแขนง อาทิเช่น เครื่องฝึกจำลอง (Simulator) ทั้งเครื่องฝึกจำลองในเชิงทางทหาร และ เครื่องช่วยฝึกบิน รวมไปถึงตลาดการขายอุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และล่าสุด บริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมที่จะเปิดตลาดสายการบินขนาดเล็ก เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสายในเส้นทางที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบสำหรับรองรับการบริหารสายการบิน ซึ่งเกี่ยวข้องถึงระบบต่าง ๆ เช่น ระบบจองตั๋ว ระบบ e-Commerce ระบบตรวจซ่อม และ ระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อของระบบโดยรวม ที่มุ่งเน้นไปที่ความรวดเร็ว แม่นยำ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึง ระบบเครื่องช่วยฝึกบิน ซึ่งมีการร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากอนาคตมาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น กันใช้เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ Mixed Reality มาทดแทนการใช้อุปกรณ์เครื่องฉายภาพหรือห้องจำลองขนาดใหญ่แบบดั้งเดิม เพื่อผลิตเครื่องจำลองต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการของกองทัพ เพื่อใช้ในการฝึกนักบินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด


ทะเบียนการประกอบธุรกิจ

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

DHANEE DHARAPAK

CHIEF EXECUTIVE OFFICER / MANAGING DIRECTOR

THANA DHARAPAK

DIRECTOR OF AVIATION PROGRAM

ที่อยู่ สถานที่ตั้งหน่วยงาน

ที่อยู่ สถานที่ตั้งหน่วยงาน รูปถ่ายสถานที่ตั้งหน่วยงาน และตำแหน่งพิกัดที่ตั้งภูมิศาสตร์

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค 99/31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

+66-2981-4324-6

ข้อมูลการเสียภาษี

ข้อมูลการเสียภาษี

ปีประเภทภาษีวันที่ยื่นครบถ้วนตามแบบที่ต้องยื่นยื่นแบบตามเวลาที่กำหนดหมายเหตุ
ครบถ้วนไม่ครบถ้วนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2566ภาษีเงินได้04 มิ.ย. 2567
2565ภาษีเงินได้22 พ.ค. 2566
2564ภาษีเงินได้05 มิ.ย. 2565
2563ภาษีเงินได้02 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายภาษีสรุปจากงบการเงิน

นโยบายและมาตรการต่าง ๆ

  • นโยบายหรือมาตรการ ด้านการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • นโยบาย/มาตรการ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาภาครัฐ
  • นโยบาย/มาตรการ ด้านการขัดกันระหว่างประโยชน์ทางธุรกิจกับประโยชน์สาธารณะ
  • นโยบาย/มาตรการด้านการให้ทรัพย์สินและประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ
  • นโยบาย/มาตรการ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ให้ไม่รับ

โครงการที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

ลำดับชื่อโครงการหน่วยงานคู่ค้าคู่สัญญาระยะเวลาโครงการรายละเอียดโครงการ
1เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อ CESSNA แบบ/รุ่น (Model) SKYCOURIER (Passsenger)กรมฝนหลวงและการบินเกษตร19 พ.ย. 2564 – 7 พ.ย. 2567 (จำนวน 730 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย)-งบประมาณ 1,188,770 บาท

ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบการเงินปีล่าสุด

แนวทางการจัดการความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและการนำไปสู่การปฏิบัติ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น

สามารถร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสที่ได้กำหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ส่งมายังช่องทางรับแจ้งเบาะแส

ช่องทางที่ 1 : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Email: official.mlandarch@gmail.com

ช่องทางที่ 2 : ไปรษณีย์ จดหมายปิดผนึกและระบุว่า “ลับเฉพาะ” บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด เลขที่ 99/24 หมู่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่องทางที่ 3 : ศูนย์แจ้งข้อมูล/Hotline +66-2981-4324-6

ช่องทางที่ 4 : เว็บไซต์ของบริษัท https://m-landarch.com/