การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

ITAGC-010 : ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น

สามารถร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสที่ได้กำหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ส่งมายังช่องทางรับแจ้งเบาะแส

ช่องทางที่ 1 : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Email: example@gmail.com

ช่องทางที่ 2 : ไปรษณีย์ จดหมายปิดผนึกและระบุว่า “ลับเฉพาะ” บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด เลขที่ 99 ชั้น 11 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่องทางที่ 3 : ศูนย์แจ้งข้อมูล/Hotline +66-2981-4324-6

ช่องทางที่ 4 : เว็บไซต์ของบริษัท https://m-landarch.com/