Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์)” ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

“Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์)” ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนขยายกิจการขนส่งทางอากาศ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศไทยให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ได้รับหนังสืออนุมัติการส่งเสริมการลงทุนขยายกิจการขนส่งทางอากาศ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสายการบิน “Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์)” และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนำไทยสู่เศรษฐกิจใหม่

สายการบิน “Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์)” ดำเนินธุรกิจในการให้บริการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างเมืองหลักและเมืองรองโดยใช้ระยะเวลาบินภายใน 60 นาที ด้วยเครื่องบินที่ได้รับความนิยมในการทำการบินระยะสั้นให้บริการสำหรับการเดินทางของประชากรในภาคใต้ รวมถึงมีความสอดคล้องกับการเดินทางแบบกลุ่มเฉพาะที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางข้ามจังหวัดและเพิ่มโอกาสการเดินทางให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อระหว่างจังหวัดในภูมิภาคเดียวกันมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สายการบิน “Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์)” ยังได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องเวลาและความซับซ้อนของขั้นตอนก่อนการเดินทางที่มากจนเกินไป เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารภายใต้แนวคิด Smart Airport ของสนามบิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ด้วยวิสัยทัศน์ “ส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่” โดยมีเป้าหมายหลักในการบรรลุผล 3 ประการ อันประกอบด้วย

  1. Innovative เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
  2. Competitive เป็นเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถปรับตัวได้เร็ว และสร้างการเติบโตสูง
  3. Inclusive เป็นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการสร้างโอกาส และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ขอขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่สนับสนุนความพยายามของเราในการนำโซลูชั่นสนามบินอัจฉริยะมาสู่ประเทศไทย เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาและเสริมสร้างอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยให้เจริญเติบโตต่อไป


Press Release: “Ezy Airlines” has received investment promotion approval for air transport business expansion from the Board of Investment (BOI) to develop the Thai air transportation industry to become more stable and sustainable.

On October 11, 2023, M-Landarch Co., Ltd. received a letter of approval for investment promotion to expand its air transportation business. The project aims to strengthen the capability of “Ezy Airlines” and drive the industry to lead Thailand into a New Economy.

“Ezy Airlines” operates flights with less than a 60-minute duration between major and minor cities, utilizing popular short-haul aircraft to serve the population in the South of Thailand, as well as aligning with private group travel to reduce travel time across provinces, and increasing opportunities for seamless travel within the same region.

Furthermore, “Ezy Airlines” has implemented various technologies and innovations to address the challenges of time and complexity in the pre-departure process. This aligns with the five-year investment promotion strategy (2023 – 2027) with the vision of “Promoting Investment to Restructure the Thai Economy into a New Economy,” consisting of three main goals:

  1. Innovative: An economy driven by innovative technology and creativity.
  2. Competitive: An economy with the ability to compete, adapt quickly, and achieve high economic growth.
  3. Inclusive: An economy that considers environmental and social sustainability, while creating opportunities and reducing economic inequality.

M-Landarch Co., Ltd. would like to express a gratitude for the support from the Board of Investment in our efforts to bring smart airport solutions to Thailand. We look forward to further developing and strengthening Thailand’s air transportation industry.