เอ็ม-แลนดาร์ช เดินหน้าแผนการจัดตั้งสายการบิน

บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด เดินหน้าแผนการจัดตั้งสายการบิน โดยลงนามในสัญญาการสั่งซื้อเครื่องบิน เซสน่า แกรนด์ คาราแวน (Cessna 208B Grand Caravan Ex) จากบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงกับบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อเครื่องบินแบบ เซสน่า แกรนด์ คาราแวน (Cessna 208B Grand Caravan Ex) เพื่อให้บริการผู้โดยสารของสายการบิน “ แลนดาร์ช แอร์ไลน์”  (Landarch Airlines)  ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน

บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจด้านอากาศยานและเทคโนโลยี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และเป็นผู้แทนจำหน่ายอากาศยานแบบ Cessna Piston และ Cessna Turboprop อย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยของบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา จากความสำเร็จในธุรกิจจำหน่ายอากาศยาน Cessna บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคใต้และความต้องการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การบริการด้านการบินภายในภูมิภาคนี้ ยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคที่เน้นมาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการที่มีคุณภาพ สำหรับการบริการขนส่งผู้โดยสารเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ครอบคลุมเส้นทางบินที่มีระยะเวลาบินภายใน 60 นาที ทั่วภาคใต้ของประเทศไทย และบางส่วนของประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างการคมนาคมให้ครอบคลุมความต้องการของผู้โดยสารภายในประเทศ อันจะทำให้เศรษฐกิจของภาคใต้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยบริษัทฯ จะใช้อากาศยานแบบ C208B แกรนด์ คาราแวน Ex จำนวน 5 เครื่อง มีกำหนดส่งมอบในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เครื่อง และส่งมอบในปีถัดไปปีละ 1 เครื่องจนครบ 5 เครื่องตามแผนธุรกิจในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งอากาศยานแบบ เซสน่า แกรนด์ คาราแวน (Cessna C208B Grand Caravan Ex) เป็นอากาศยานที่ได้รับการรับรองจากสำนักการบินพลเรือนในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งด้านสถิติความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม รวมถึงต้นทุนในการให้บริการและการซ่อมบำรุงที่มีความเหมาะสมสำหรับการประกอบธุรกิจด้านการบินตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

Thursday, November, 10th 2022, 2 p.m.

M-Landarch Company Limited has announced to sign an agreement with Textron Aviation, the United State of America, to place an order Cessna Grand Caravan (C208B Ex), to serve all passengers on behalf of Landarch Airlines which is in between the process for an authorization registration

M-Landarch Company Limited has been established since 2005 and be the only official representative for Cessna, from Textron Aviation, the United State of America, in Thailand. After the company has completed being the representative from Cessna, M-Landarch has seen a great opportunity in the Southern part of Thailand and the propose in travelling across the provinces for local areas. Currently, there is none of any airline who provide such things or has not yet covered all of those areas.

The company aims to expand the business activities to airline industry by using 5 Grand Caravan C208B EX which estimate to be delivered the first 2 aircrafts in 2024 and 1 aircraft for each year annually as the total would be 5 aircrafts to follow the business plan. The objective is to serve the passengers in various airports in the Southern part of Thailand and some of Malaysia’s airports which are fitted within 60 minutes travelling time.

Cessna Grand Caravan C208B EX is a well-known aircraft and has high safety, reliable, with low maintenance costs. It is suitable aircraft that can lead the company to accomplish the goal as follow by the company business’s plan.