สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน กับบริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินกับบริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด โดยมีนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ นายธานี ธราภาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และ พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

การลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดข้อตกลง และเงื่อนไขสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตร CESSNA SET โดยมีการสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากร ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการฝึกตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นกรอบแนวทางความร่วมมือด้านการบินในสาขาอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมนักบินสำหรับอากาศยานแบบ Cessna C208B Grand Caravan EX เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การบูรณาการในการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นการส่งเสริมงานด้านวิชาการ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย สามารถส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

ที่มา: https://www.thailandplus.tv