บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและดูแลผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยของบริษัท Daifuku Oceania Limited

การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลกำลังก้าวหน้าและขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกลุ่มธุรกิจสายการบินและท่าอากาศยานกำลังเติบโตในด้านของโซลูชันเทคโนโลยี 5G, AI, เซนเซอร์ และการจัดการฐานข้อมูล ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อน “สนามบินอัจฉริยะ” หรือที่เราเรียกว่า “Smart Airport” ที่กำลังเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้โดยสารที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายและดูแลผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยของบริษัท Daifuku Oceania Limited (ชื่อทางการค้า Daifuku Airport Technologies) โดยบริษัทไดฟูกุได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 1937 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับสนามบินที่เมือง Shiga ในฐานะผู้ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในสนามบิน

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ได้นำเทคโนโลยีของบริษัทไดฟูกุมาติดตั้งเพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบแบบเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

  • Check-in counter เพื่อพัฒนาสนามบินให้รองรับกับระบบ Self service ที่จะสามารถช่วยให้ผู้โดยสารเข้ารับบริการได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังลดเวลาและจำนวนผู้โดยสารในการ Check-in
  • Bag-UX AI analysis เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาใช้ระบบ AI ในการระบุรูปแบบ, รูปร่าง, สี, ตำแหน่งของป้าย Tag พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บภาพของกระเป๋า หรือสามารถควบคุมระบบสายพานลำเลียงสัมภาระได้ในกรณีฉุกเฉิน
  • Baggage Handling System เป็นระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระแบบถาด ที่สามารถลำเลียงกระเป๋าสัมภาระด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10 เมตรต่อวินาที และสามารถจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินเร็วกว่าเวลาที่กำหนด โดยระบบจะสามารถจัดเก็บอัตโนมัติและติดตามกระเป๋าสัมภาระได้ตลอดเวลา
  • ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชัน บริษัทไดฟูกุได้นำเสนอ Sym3 ซึ่งเป็นโปรแกรม Digital twin ที่มีความสามารถในการตรวจสอบและดูแลแบบ Real time และยังสามารถจำลองการทำงานของระบบจริง และเป็นโปรแกรม SCADA ที่สามารถติดตามตำแหน่งของกระเป๋าบนสายพานลำเลียง, ETD ของกระเป๋าสัมภาระ, Flight number, สถานะของการตรวจสอบกับเครื่อง EDS, สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าติดขัดบนสายพาน และเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดขัดข้อง เป็นต้น
  • RapidSuite เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการข้อมูลและจัดการลำดับการแสดงผลบนหน้าจอสื่อต่าง ๆ ภายในสนามบิน อาทิ ตารางบิน, ระบบโฆษณา, สื่อดิจิทัล และสามารถช่วยเก็บรวบรวม Big Data ภายในสนามบิน เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การแสดงข้อมูลแก่ผู้โดยสารในสนามบินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสาร

ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่และเข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรศัพท์มือถือ, Tablet หรือห้องปฏิบัติงานส่วนกลาง

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด จึงได้นำเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบของสนามบิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ New Normal และเพื่อให้บริการที่มุ่งเน้นถึงความสะดวก รวดเร็ว และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสาร